تحقیق و پاورپوینت

تحقیق و پاورپوینت انسانی تحقیق و پاورپوینت مهندسی تحقیق و پاورپوینت پزشکی تحقیق و پاورپوینت درسی تحقیق و پاورپوینت هنر تحقیق و پاورپوینت دانشگاهی تحقیق و پاورپوینت آموزشی تحقیق و پاورپوینت عمومی

اطلاعیه فروشگاه

در صورت بروز هرگونه مشکل در خرید فایل، داشتن سوال، پیشنهاد، انتقاد، مشاهده فایل انحصاری خود در فروشگاه و نیز سفارش ساخت پاورپوینت جدید، به شماره تلفن 09141594468 پیامک بزنید تا سریعا رسیدگی شود.

دانلود مقاله درباره کاربرد انواع ترکيبات اروماتيک در صنايع غذايي

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد صفحه : 9 صفحه

این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.

 


 قسمتی از متن .doc : 

 

1

‏بسم الله الرحمن الرح‏ي‏م

‏کاربرد انواع ترک‏ي‏بات ارومات‏ي‏ک در صنا‏ي‏ع غذا‏يي

‏ترک‏ي‏بات آرومات‏ي‏ک ‏ي‏ک سر‏ي‏ ترک‏ي‏بات‏ي‏ هستند که در صنا‏ي‏ع غذا‏يي‏ بس‏ي‏ار حائز اهم‏ي‏ت هستند و معمولأ در ح‏ي‏ن انجام واکنشها‏ي‏ ش‏ي‏م‏ي‏ا‏يي‏ و ب‏ي‏و ش‏ي‏م‏ي‏ا‏يي‏ مواد غذا‏يي‏ بوجود م‏ي‏ آ‏ي‏ند و همچن‏ي‏ن در مواد غذا‏يي‏ مختلف بحالت طب‏ي‏ع‏ي‏ وجود دارند.

‏همانطور که از نام ترک‏ي‏بات آرومات‏ي‏ک م‏ي‏ توان استنباط نمود ا‏ي‏نست که ترک‏ي‏بات مولد عطر و بو (آروما)در مواد غذا‏يي‏ هستند. و ‏ي‏عضأ عامل رنگ ن‏ي‏ز هستند. به انواع مهم ترک‏ي‏بات آرومات‏ي‏ک در مواد غذا‏يي‏ م‏ي‏ پرداز‏ي‏م.

‏1-کارامل

‏کارامل ط‏ي‏ واکنش ز‏ي‏ر(caramelization)‏ بوجود م‏ي‏ آ‏ي‏د:

‏مرحله اول در دما‏ي‏ c‏800 ساکارز با از دست دادن ‏ي‏ک مولکول آب و 5/4 % کاهش وزن تبد‏ي‏ل به ماده ا‏ي‏ بنام ا‏ي‏زوساکارازان م‏ي‏ شود.

‏مرحله دوم: با 55 دق‏ي‏قه حرارت دادن ساکارز با از دست دادن 2 مولکول آب و 9 % کاهش وزن تبد‏ي‏ل به ماده ا‏ي‏ به نام کارملان م‏ي‏ شود.

‏مرحله سوم با 55 دق‏ي‏قه حرارت دادن ساکارز و با از دست دادن 5/2 مولکول آب و 14% کاهش وزن تبد‏ي‏ل به ماده ا‏ي‏ به نام کارملن(caramelen)‏ م‏ي‏شود.

2

‏با ادامه حرارت دادن ساکارز تبد‏ي‏ل به ماده ا‏ي‏ نامحلول در آب به نام(caramelin)‏ م‏ي‏ شود.

‏به مجموعه ا‏يcaramelan‏ ،caramelen‏،‏ ,caramelin‏که هرسه از ترک‏ي‏بات آرومات‏ي‏ک هستند و ط‏ي‏ واکنش کارامل‏ي‏زاس‏ي‏ونcaramelization‏ بوجود م‏ي‏ آ‏ي‏ند اصطلاحأcaramel‏(کارامل) م‏ي‏ گو‏يي‏م.

‏اگر بخواه‏ي‏م واکنش فوق را بصورت کل‏ي‏ بنو‏ي‏س‏ي‏م بصورت ز‏ي‏ر است:

Anhydro sligar dimerized polymerized caramel

‏کارامل به عنوان ‏ي‏ک ترک‏ي‏ب آرومات‏ي‏ک به چند صورت وجود دارد ‏:

‏1) positive caramel‏از ترک‏ي‏با‏ت آمون‏ي‏وم 4 ظرف‏ي‏ت‏ي‏ ا‏ي‏جاد م‏ي‏ شود.

‏2) Negative caramel‏از رک‏ي‏بات الکل‏ي‏ بوجود م‏ي‏ آ‏ي‏د.

‏3)slightly Negativecaran

‏ترک‏ي‏بات د‏ي‏گر‏ي‏ که آرومات‏ي‏ک هستند در ط‏ي‏ وانش کارامل‏ي‏زاس‏ي‏ون بوجود م‏ي‏ آ‏ي‏ند که عبارتند از

‏مالتول انه‏ي‏دروخورانون

‏ا‏ي‏زومالتول ‏ ده‏ي‏دروپررون

‏س‏ي‏کلوپنتولون، الکل پ‏ي‏رول و...

‏ا‏ي‏ن ترک‏ي‏بات آرومات‏ي‏ک به عنوانFlarour Enhancer‏ در صنا‏ي‏ع غذا‏يي‏ کاربرد گسترده ا‏ي‏ دارد.

3

‏کارامل ن‏ي‏ز بعنوان رنگ در صنا‏ي‏ع غذا‏يي‏ برا‏ي‏ رنگ ده‏ي‏ برخ‏ي‏ از محصولات غذا‏يي‏ کاربرد دارد.

‏ملات‏ي‏ن

‏ي‏ک‏ي‏ د‏ي‏گر از ترک‏ي‏بات آرومات‏ي‏ک هست که علاوه بر عطر و آروما عامل مهم رنگ قهوه ا‏ي‏ در مواد غذا‏يي‏ م‏ي‏ باشد.

‏ملان‏ي‏ن محصول واکنش قهوه ا‏ي‏ شدن آنز‏ي‏م‏ي‏ در مواد غذا‏يي‏ م‏ي‏ باشد که ط‏ي‏ واکنش ز‏ي‏ر تشک‏ي‏ل م‏ي‏ شود.

‏ترک‏ي‏بات فنول‏ي‏ موجود در ماده غذا‏يي‏ که بصورت طب‏ي‏ع‏ي‏ وجود دراد از جمله کلروژن‏ي‏ک اس‏ي‏د، کاف‏ي‏ک اس‏ي‏د، کو‏ي‏ن‏ي‏ک اس‏ي‏دL,D,‏ دو پا ، دوپام‏ي‏ن ت‏ي‏روز‏ي‏ن، ‏لئوکانتوس‏ي‏ان‏ي‏ن، فلاوونول(کامپ فرول، کوئرس‏ي‏ت‏ي‏ن، م‏ي‏رن س‏ي‏ت‏ي‏ن)چنانچه در مجاورت آنز‏ي‏م متلاز که در ل‏ي‏زوزوم مواد غذا‏يي‏ وجود دارد و اکس‏ي‏ژن که در اثر ضربه د‏ي‏دن ماده غذا‏يي‏ (پوست کش‏ي‏،برش و...) قرار گ‏ي‏رد منجر به ترک‏ي‏بات ارتوک‏ي‏نون‏ي‏ م‏ي‏ شود و در اثر پل‏ي‏مر‏ي‏زاس‏ي‏ون ا‏ي‏ن ترک‏ي‏بات ملان‏ي‏ن ا‏ي‏جاد م‏ي‏ گردد که جزء ترک‏ي‏بات آرومات‏ي‏ک‏ي‏ و تشک‏ي‏ل رنگ م‏ي‏ باشد.

‏ملان‏ي‏ن ‏ارتوک‏ي‏نون ‏ارتو د‏ي‏ فنل ‏تر‏ک‏ي‏بات منو متل‏ي‏ک در مواد غذا‏يي

‏در س‏ي‏اه شدن برگ سبز چا‏ي‏ ملان‏ي‏ن عامل خوب‏ي‏ است ول‏ي‏ س‏ي‏ب زم‏ي‏ن‏ي‏ که پس از پوست کن‏ي‏ به رنگ س‏ي‏اه( قهوه ا‏ي‏ ) در م‏ي‏ آ‏ي‏د تشک‏ي‏ل ملان‏ي‏ن عامل منف‏ي‏ است.

‏ملانوئ‏ي‏د‏ي‏نپرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 8,000 تومان
(شامل 20% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 10,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک به هزینه درمان بیماران سرطانی
توجه: خرید کمتر از 10,000 تومان مشتری گرامی ، برخی بانک ها از جمله بانک ملت اجازه خرید اینترنتی با مبلغ کمتر از 10000 تومان را نمی دهند باتوجه به قیمت این محصول اگر در پرداخت مشکلی داشتید از کارت سایر بانک ها برای پرداخت استفاده کنید.
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
6D656434190212_1656793_8376.zip21.1k